Rental terms

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]1. Tillämplighet
1.1 Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av utrustning. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

2. Hyresobjekt
2.1 Hyresobjektet skall avlämnas och återlämnas vid uthyrarens förråd. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats.
2.2 Vid avlämnandet skall hyresobjektet vara i användbart skick.
2.3 Hyrestagaren ansvarar för att ta del av aktuell montageinstruktioner för korrekt montage och användande av produkterna.
2.4 Uthyraren skall vid förfrågan tillhandahålla montageanvisning/ instruktioner för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet.
2.5 Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion skall, för att kunna göras gällande, skriftligen anmälas till uthyraren snarast, dock senast en vecka efter det att hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren.
2.6 Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad.

3. Användning
3.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.
3.2 Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.
3.3 Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet.
3.4 Ingrepp som förändrar produktens konstruktion eller funktion får ej göras.

4. Hyrestid
4.1 Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnats enligt 2.1

5. Ersättning
5.1 Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens prislista. Tillämpliga debiteringsformer är, kalenderdagshyra och minimihyra.
5.2 Avtalad kalenderdagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag.  För samtliga hyresobjekt debiteras hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet.
5.3 Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering.
5.4 För tid av stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.
5.5 Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt.
5.6 Faktura skall betalas inom 30 dagar från mottagandet om inte annat anges i uthyrarens prislista. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.
5.7 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens prislista eller annan betryggande säkerhet.

6. Ansvar
6.1 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.
6.2 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada skall anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden. Vid stöld ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker.
6.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.
6.4 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet.  Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott.
6.5 Uthyraren kan kräva att hyrestagaren under hyrestiden håller hyresobjektet försäkrat med allriskförsäkring motsvarande återanskaffningskostnaden.
6.6 Uthyraren och hyrestagaren skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats.

7. Hävande
7.1 Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom.
7.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.
7.3 Om hyrestagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

8. Tvist
8.1 Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.


LADDA NER PDF

Allmänna_hyresvillkor_SafetyRespect_130620.pdf[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]

SafetyRespect | 75101 Sego Lane Ste J-1 Palm Desert, CA 92211 USA
[email protected] | +1 714-463-4589